Bygge i strandsonen: Dette er reglene

Veldig mange er glade i stranden. Strendene våre er en kilde til naturopplevelser og friluftsliv, og mange forbinder det med lykkelige minner fra barndommen. Det er også mange som ønsker å bygge i strandsonen, og som gjennom dette privatiserer området. Heldigvis har Norge strenge regler rundt nettopp bygging i strandsonen. En strandsone under press Strandsonen […]

Bilde

STRENGE REGLER: Det er ikke enkelt å bygge i strandsonen.

Sist oppdatert: 10. januar 2024

Veldig mange er glade i stranden. Strendene våre er en kilde til naturopplevelser og friluftsliv, og mange forbinder det med lykkelige minner fra barndommen. Det er også mange som ønsker å bygge i strandsonen, og som gjennom dette privatiserer området. Heldigvis har Norge strenge regler rundt nettopp bygging i strandsonen.

En strandsone under press

Strandsonen er i dag under sterkt press. Mange opplever at hytte- og boligeiere privatiserer strandsonen, og driver andre vekk fra området. På sin side ønsker de med eiendomsrett å utnytte sine rettigheter til fulle. Dette kan ofte føre til store konflikter.

Med strandsonen mener man området hvor land møter hav. I Norge er bygging i strandsonen strengt regulert, og det er ikke lov å bygge innenfor 100-metersonen ved kysten. Dette har med allemannsretten å gjøre, og ikke minst er denne regelen til for å sikre verdifull natur. Likevel oppstår det stadig flere konflikter rundt dette, noe som skyldes at det er mange som trosser det gjeldende forbudet. Tall fra SSB viser det i 2022 ble innvilget rekordmange søknader om å bygge i strandsonen. Dette var en økning på hele 53 % sammenlignet med de to foregående årene. Det er spesielt hytter som gjør beslag på strandsonen.

I denne artikkelen skal vi fokusere på reglene rundt strandsonen, spesielt i forhold til bygging.

Rettsområdet

Reglene for bygging i strandsonen finner vi både i friluftsloven, og i plan- og bygningsloven. Friluftslivloven verner spesielt om allemannsretten, mens plan- og bygningsloven slår fast at man ikke har lov til å bygge nærmere enn 100 meter fra sjø eller vassdrag. Denne sonen kalles også for 100-metersbeltet.

Plan- og bygningsloven

I plan- og bygningsloven § 1-8 står det at det er et forbud mot tiltak i dette 100-metersbeltet, altså i strandsonen. Dette innebærer at man ikke får lov til å sette opp bygninger, endre bruken av eksisterende bygninger eller gjøre andre tiltak som innebærer endringer av terrenget uten at det foreligger en dispensasjon fra den kommunen strandsonen er registrert i.

Selv om det i utgangspunktet er et forbud mot bygging i strandsonen, er det mulig å få unntak fra dette gjennom arealplaner eller dispensasjoner. Slike unntak vurderes av den enkelte kommune, og derfor må man alltid søke den aktuelle kommunen om lov. Er man nysgjerrig, kan man også lese mer i kommuneplanene og reguleringsplanene. Selv om 2022 viste at mange av søknadene ble godkjent, er det også mange som ikke blir det. Er du uenig i kommunens vedtak, kan du vurdere å engasjere en advokat.

Friluftslivloven

Friluftslivloven regulerer allemannsretten. Denne retten innebærer at alle kan bevege seg fritt i norsk natur. Det er spesielt denne retten som skaper konflikter om kommunen åpner opp for bygging i strandsonen. Det kan også bli en del forvirring rundt at utmark, som strandsonen jo egentlig er, kan få status som innmark etter utbygging. I innmark gjelder ikke allemannsretten på samme måte som i utmark.

Allemannsretten gir hver enkelt en frihet til å ferdes i utmark, men forutsetningen er at man oppfører seg på en hensynsfull og varsom måte overfor både naturen og grunneieren. Dette betyr rett og slett at man verken skal ødelegge områder eller skape utfordringer for andre. Når det kommer til strandsonen, er det spesielt viktig å ta hensyn her, da presset mot sonen er stort.

Slik kan du søke om tillatelse til å bygge i strandsonen

Ønsker du å bygge i strandsonen? Da er du nødt til å søke om tillatelse, og da er det en prosess som du må gjennom. Dette fordi du i utgangspunktet ikke har lov til å bygge i strandsonen.

Kommunen kan, gjennom kommuneplanen og reguleringsplanen, gi disposisjon fra forbudet om å bygge i strandsonen. Hvis kommunen der du ønsker å bygge ikke har en reguleringsplan eller kommuneplan som åpner for dette, kan du likevel sende en søknad til kommunen der du ber om tillatelse til å bygge i strandsonen. Du må sende denne søknaden i tillegg til den ordinære byggesøknaden.

Det er opp til hver enkelt kommune å fatte en beslutning i slike saker. En del kommuner har litt ulik praksis på hvor strenge de er når det kommer til håndheving av byggeforbudet, men det betyr ikke at enkelte kommuner kan gjøre hva de vil, og de to lovene må fremdeles følges. I en del tilfeller vil det være lettere å tillate bygging i et område der det er vanskelig å komme til for andre, hvor det har blitt bygget fra før og det ikke er lagt til rette for ferdsel eller bading. Ved kyststier og ved strender vil det naturlig nok være enda vanskeligere å få dispensasjon fra forbudet.

Avgjørende faktorer

Det er som sagt ikke alle som får tillatelse til å sette i gang med byggeprosjektet sitt. I tillegg til at kommunen må godkjenne byggingen, er det egne regler i plan- og bygningsloven. Det er en del faktorer som spiller inn for å få tillatelse, som blant annet å vise til et formål og vise hensyn. Om kommunen ønsker å redusere privatisering i strandsonen, kan det være vanskelig å få gjennomslag for å bygge hytte nede ved sjøen. Ønsker man derimot å sette opp en kiosk som skal fungere som et sosialt møtested, viser man både til et formål som gagner flere og samtidig tar hensyn.

Alle søknader vil bli gitt en samlet vurdering. Dine ønsker vil bli målt mot kommunens behov for å respektere byggeforbudet. Det er derfor svært viktig at planene dine har større fordeler enn ulemper. Her vil alle situasjoner være forskjellige, og det er viktig å sørge for at søknaden er tilpasset din situasjon.

Noen viktige faktorer som blir vurdert er:

·         Hvilke tiltak man ønsker å gjøre.

·         Hensynet til dyreliv og planteliv i området.

·         Hvilke konsekvenser tiltaket har for andres utøvelse av allemannsretten.

·         Hva slags terreng det er der man ønsker å bygge.

Skal man bruke advokat?

Når man ønsker å bygge i strandsonen, kan det være veldig kjedelig eller frustrerende å få avslag. Derfor melder spørsmålet seg om det er lurt å engasjere en advokat. En advokat kan hjelpe deg med å sende inn søknadene du trenger for å få lov til å bygge i strandsonen. Han eller hun kan også gi deg tips til hvordan søknaden bør utformes.

Oppsummering

Det er et generelt forbud mot å bygge i strandsonen. Strandsonen er blant annet beskyttet av friluftslivloven og plan- og bygningsloven. Forbudet  skyldes at strandsonen skal beskyttes, og at den skal være åpen for alle. Likevel er det ikke uvanlig at hytter eller andre bygg blir satt opp i strandsonen.

Mange har en interesse av å bygge i strandsonen. Selv om man er grunneier, kan man ikke gjøre det man ønsker i strandsonen. Aller først må du søke den aktuelle kommunen om tillatelse. Kommunen har en rammeplan, og kan i visse situasjoner fravike det generelle forbudet. Det blir tatt en helhetlig vurdering av søknaden din, og flere faktorer vil bli vurdert. Kommunen legger blant annet stor vekt på formål og hensyn. Det vil ofte være i din favør om du kan vise til hensyn for allmennheten. Mange velger å engasjere en advokat, som kan hjelpe dem med søknadsprosessen og generelt komme med tips.

Svar på ofte stilte spørsmål om bygging i strandsonen

Under følger noen svar på ofte stilte spørsmål om bygging i strandsonen.

Kan man bygge i strandsonen uten å søke?

Dette er et område hvor det gjelder et forbud mot å bygge, og dette forbudet er nedfelt i § 1-8 i plan- og bygningsloven. Forbudet i strandsonen gjelder også små bygg eller påbygg, som for eksempel små uthus, levegger og lignende. Med andre ord kan du ikke bygge noe som helst i strandsonen uten å søke først. Bygger du uten tillatelse, kan det føre til strenge konsekvenser for deg.

Hva er det lov å bygge i strandsonen?

I henhold til plan- og bygningsloven er det er byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Dette er imidlertid en lov som kan fravikes gjennom planer og dispensasjoner. Mange søker om tillatelse fordi de ønsker å bygge hytter, kiosker eller tilbygg. Det er spesielt mange som får dispensasjon til å bygge hytter i strandsonen.

Når ble det forbudt å bygge i strandsonen?

Det ble forbudt å bygge i strandsonen ved lov av 25. juni 1965.

Er strandsone utmark?

Ja, strandsonen regnes som utmark og derfor har alle rett til å ferdes der. I Norge er allemannsretten sterkt forankret, men når man for byggetillatelse i strandsonen vil deler av sonen hvor det bygges i få status som innmark hvor allemannsretten ikke lenger gjelder på samme måte.

Er det lov med privat strand?

Noen ganger kan man komme til en strand som er gjerdet inn. Det er ulike grunner til at grunneieren gjerder inn et område, og generelt skal man respektere det. Så lenge strandsonen har status som utmark, kan du likevel ferdes i området. Det faller under allemannsretten. I noen tilfeller kan det uansett være høflig å snakke med grunneieren først.

Hvorfor er det så strengt rundt bygging i strandsonen?

De strenge reglene handler om vern. I dag er strandsonen under sterkt press grunnet privatisering og utbygging. Dette påvirker allmennheten i stor grad, og kan i tillegg ramme planteliv og dyreliv.

Send inn en forespørsel

Finn flinke advokater som passer til dine behov. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her